„Gyertyaszentelő ünnepén este alakult meg a Rotary Club városunkban.” Ezzel a mondattal kezdte meg tudósítását a Vasvármegye napilap 1934. február 4-én megjelent száma. A lap több hasáb terjedelmű cikkében részletesen beszámol a klub megalakulásáról. Az akkori Rotary-mozgalom súlyát az is érzékelteti, hogy a másik helyi lap, a Hír is tudósítást közöl az eseményről. Az első Szombathelyi klub 25 taggal jött létre. A klub szervezését a megyeszékhely gyógyító tevékenységében jelentős szerepet játszó dr. Pethő Ernő végezte.

Tiszteletünk jeléül idézzük fel az akkori tagok névsorát a megjelent híradások nyomán. Elnök Vollnhofer Ferenc, a Nemzeti Bank szombathelyi fiókjának főnöke, alelnök dr. Ostffy Lajos főispán, titkár dr. Kőszegfalvi Flóris felsőkereskedelmi iskolai igazgató, pénztáros Király Péter igazgató, háznagy dr. Stirling Emil ügyvéd a Palace szálló tulajdonosa. Az igazgatóság tagjai Pető Ernő dr. egészségügyi főtanácsos, szentmártoni Rádó Lajos felsőházi tag és dr. Újváry Ede polgármester. A további alapító tagok színes névsorában számos neves helyi polgár szerepel: Horváth Kálmán dr. alispán, Niessne Aladár, Kovács Gyula dr. táblai tanácselnök, Fromm Géza dr., Pável Ágoston dr., Vidos Árpád, Országh László dr. vármegyei tiszti főügyész, Strancz Gyula dr., Lingauer Albin országgyűlési képviselő, Toldy Gyula dr. ügyészségi elnök.

A klub megalakulásával csatlakozott a Magyarországon már 1925-től tevékenykedő Rotary-mozgalomhoz. Abban az évben már 12 klub 394 tagja dolgozott a mozgalom nemes eszméi szerint Budapesttől Nyíregyházáig, Orosházától Győrig, Szegedtől Debrecenig, hogy csak néhány várost említsünk.

A Rotary-klubok a háború utolsó éveiben megszűntek, és újjászervezésükre csak az 1980-as évek végén került sor.

Az akkori szabadabb légkört kihasználva alakul meg ismét több történelmi klub, élükön a Rotary Budapesttel, majd ezt követték az újabb klubok az ország különböző városaiban és Budapesten is.

Szombathelyen az ausztriai Rotary Club Oberwart (Felsőőr) tagjai segítségével kezdődött meg a klub újjászervezése. A felsőőri klub segítsége azért is volt számunkra külön öröm, mert több tagja magyarul is beszél, így könnyebben adta át tapasztalatait a Rotary-mozgalom eszméiről.

Az RC Oberwart (Felsőőr) tagjai közül Rácz András nevét kell köszönetünk jeléül megemlítenünk, aki idejét, energiáját nem kímélve fáradozott klubunk újjászervezésében.

Ugyancsak meg kell köszönnünk dr. Bokor József barátunk több évig tartó fáradhatatlan munkáját is, aki a klub szervezésének legnagyobb gondját vette a vállára, és nem véletlenül lett ő az új klub első titkára. Sajnos külföldi munkája miatt jelenleg már nem tud részt venni a klub napi munkájában, de távollétében is érezzük és tovább visszük azt a szellemet, amelyet segítségével hoztunk vissza városunkba.

1993. május 29-én alakult meg ismét a Szombathelyi Rotary Klub. Bár az új Rotary-tagok az 1934-ben megalakult Klub szellemét és munkáját kívánták folytatni, a második alakuló ülést sajnos már egy újabb helyszínen kellett megtartani. A régi Palace Szállót a háború vihara elsodorta, így a klub szellemi örökösei a nem kevésbé patinás Savaria Nagyszállóban – volt Kovács Szálló – indították útjára immár másodszor a Rotary-mozgalmat Szombathelyen. Az ülésen a klub 25 alapító tagja nevében Kiss Sándor szobrászművész – az első elnök – köszöntötte a megjelent vendégeket, akiknek az elnöki jelvényt az angliai Rotary Klub Easthampstead adományozta. A velük való kapcsolatunkat egy ott élő szombathelyi barátunk, dr. Bolygó Elek kezdeményezte, aki szintén tagja az ottani klubnak.

Az újjáalakítás óta eltelt időszak eseményeit nehéz röviden összefoglalni. Energiánkat és anyagi eszközeinket arra összpontosítottuk, hogy a környezetünkben lévő rászorulóknak segítséget tudjunk nyújtani. A klub rendszeres tevékenységét ezért különböző rendezvényekkel is bővítettük, amelyek ismertté tették a Rotary eszméit, célkitűzéseit.  Az adományozások a klub anyagi eszközeit kiegészítve segítették karitatív tevékenységünket.

Az elmúlt években már hagyománnyá vált a Rotary-bál, amelyet minden év januárjában a Savaria Nagyszálló télikertjében tartunk, ahol lehetőségünk nyílik a szűkebb környezetünknek bemutatnunk tevékenységünket.

Évente ismétlődő rendezvényünk az időjárástól függően egy juniális vagy majális megrendezése az Új-Ebergényi Kastélyban. Erre az eseményre a felnőtteken kívül gyerekeket is meghívunk, azért hogy a jövő nemzedéke minél korábban találkozzon e karitatív tevékenységgel.

Természetesen e két jelentős, évente ismétlődő esemény mellett számtalan alkalmi rendezvényt is tartottunk.

Jó érzéssel tölt el bennünket az az önzetlen segítő szándék, amely a közreműködőket vezérli, ha segítséget kérünk. Már alakulásunk évében 1993. november 7-én, Körmenden Magyarország kosárlabda válogatottja a Vas és Zala megyei csapat ellen tartott mérkőzésének bevételét ajánlotta fel jótékonysági célra. Hangverseny és sok más egyéb rendezvény is segítette tevékenységünket. Magánszemélyek és cégek anyagilag is támogatták tevékenységünket.

Munkáinkat nem tudnánk ilyen eredményesen végezni, ha családtagjainktól a kezdetektől fogva nem kapnánk állandó segítséget és biztatást, az ő áldozatos munkájuk is ott van minden megvalósított cél mögött.

Családtagjaink a munkán kívül közös rendezvényeinken is részt vesznek. Minden évben egy közös családi rendezvényen a „Rotary-Mikuláson” tréfás keretek között ajándékozzuk meg egymást.

A következőkben legjelentősebb programjainkról ejtünk néhány szót.

Megalakulásunk után az első nagyobb programunk volt egy allergia vizsgáló berendezés ajándékozása a Markusovszky Kórház részére. Ez a berendezés a fiatalkori allergia korai felismerését segíti, amelyet közösen vásároltunk meg az Angliában tevékenykedő RC Easthampstead segítségével, a Rotary-mozgalomban gyakori „Matching Grant” program pénzügyi konstrukciójában. Anyagi forrásainkhoz a Rotary International is hozzájárult, de jelentős volt a magánszemélyek és vállalkozások részéről nyújtott támogatás is.

Ugyancsak a „Matching Grant” program segítségével tudtunk hozzájárulni a szombathelyi Premontrei Gimnázium felújításához is két alkalommal. Ebben egy USA-beli Rotary Klub működött közre Michigen Államból, Marshall városából. Az ottani klub segítségét a gimnázium egyik régi diákja, Tatár József szervezte, akit később klubunk tiszteletbeli tagjává választottunk.

Szombathelyen Rotary-fasort ültettünk, és több, arra rászoruló magánszemélynek, szervezetnek nyújtottunk támogatást különböző célokra. Ezek felsorolása szinte lehetetlen e rövid tájékoztató keretében. Egyik fontos feladatunknak tekintettük az ifjúság segítését, támogatását. Bekapcsolódtunk a Rotary-mozgalom ifjúsági csereprogramjaiba is. Ennek keretében évente általában két középiskolás diákot küldtünk ki egy éves tanulmányútra a tengerentúlra. Viszonzásul diákokat is fogadunk egy-egy éves vagy három havi időtartamra.

Az érintett országok köre nagyon széles: az USA-tól Argentínáig, Ausztráliától Japánig, Mexikótól Dél-Afrikai Köztársaságig terjed a sor.

Diákok küldésére is lehetőségünk van nyaranta két-három heti időtartamra Európa számos országába (Belgium, Norvégia, Németország, Törökország).

Több egyetemista diákunk töltött egy tanévet az USA-beli Georgia állam Rotary klubjainak finanszírozásában ottani egyetemeken.

Ezen túlmenően is egyéb ösztöndíj lehetőségeket biztosítottunk diákoknak és fiatal szakembereknek.

Az ismertetett programok pénzben kifejezett értéke több tízmillió forint, de számunkra sosem a pénzösszegek nagysága jelentette a mozgatóerőt, hanem a segítőkészség.

A klub tevékenysége és kapcsolatai révén a világ is kitárult előttünk. Klubtagjaink a világ számos részén találkoztak rotarysta barátokkal, részt vettünk különböző Rotary-klubok rendezvényein.

Több külföldi klubot szervezetten is meglátogattunk, többek között az angliai RC Easthampsteadet is, de rendszeres a kapcsolat a közeli ausztriai klubokkal is, amelyek rendezvényein kölcsönösen részt vettünk.

A Rotary-klubok szervezésében több országból 5-6 nem rotarysta tag részvételével három hetes időtartamra országismertető körutazást szerveznek (Group Study Exchange Programme). Ennek keretében az USA-ból, Ausztráliából több csoportot is fogadtunk, és Szombathelyről is vettek részt az USA-ban és Ausztráliában ilyen jellegű utakon.

Az említett programok révén olyan barátságok alakultak ki, amelyek a rotarysta eszmék elterjesztésén túlmenően jól szolgálták hazánk megismertetését is. E rövid bemutatkozás után azokról is meg kell emlékeznünk, akik már nem tudnak részt venni munkánkban. Tevékenységüket ezúton is szeretnénk megköszönni.

Klubunk a harmadik évezredre ezekkel az eredményekkel érkezett, és bízik abban, hogy tevékenységünket továbbra is eredményesen tudjuk végezni környezetünk érdekében.

Külön meg kell emlékeznünk újjáalakult klubunk első elnökéről, Kiss Sándorról, aki sajnos örökre eltávozott közülünk. A kétszeres Munkácsy-díjas szobrászművész barátunk, a mi Sanyi bácsink, méltán kapta meg javaslatunkra a legnagyobb rotarysta kitüntetést, a Paul Harris Fellow díjat. Humorral teli határozottsága, barátságot teremtő szelleme segített bennünket mások felkarolására. Neki köszönhetjük, hogy klubtagjaink rövid idő alatt emberileg is közel kerültek egymáshoz. Tiszteletére hoztuk létre a Kiss Sándor Művészeti Díjat. A művész önarcképét mintázó bronz plakett – a Kiss Sándor Művészeti Díj – mellé jelentős anyagi támogatás is jár. Így kettős célt kívántunk elérni: emléket állítani a szobrászművésznek is kiváló, újraalapító elnökünknek és támogatást nyújtani évente egy-egy Vas megyei művésznek.